Kotova, D. . “Was, Wenn Sparadokos Kein Sohn Von Teres War?”. Bulgarian Numismatic Journal, vol. 1, no. 1, Mar. 2023, pp. 85-96, doi:10.5281/zenodo.7750724.