Kotova, D. . (2023) “Was, wenn Sparadokos kein Sohn von Teres war?”, Bulgarian Numismatic Journal, 1(1), pp. 85–96. doi: 10.5281/zenodo.7750724.