Kotova, Dobriela. 2023. “Was, Wenn Sparadokos Kein Sohn Von Teres War?”. Bulgarian Numismatic Journal 1 (1):85-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.7750724.