Kotova, D. . (2023). Was, wenn Sparadokos kein Sohn von Teres war?. Bulgarian Numismatic Journal, 1(1), 85–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.7750724