(1)
Kotova, D. . Was, Wenn Sparadokos Kein Sohn Von Teres War?. BulgNJ 2023, 1, 85-96.