[1]
Kotova, D. 2023. Was, wenn Sparadokos kein Sohn von Teres war?. Bulgarian Numismatic Journal. 1, 1 (Mar. 2023), 85–96. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7750724.